Vẫn còn lượt chạy thứ 2 tốc độ nhanh hơn nhé các bạn